Supplications دعاها

Supplications.  دعاها

 
   
Supplication of Komeil /Doa Komeil دعای كميل Supplication of Tawassol /Doa Tawassol دعای توسّل
Doa Jowshan Kabeer /دعای جوشن كبير Sahifa Sajjadiyya صحيفه سجاديه
Doa Nodbeh دعا ندبه Doa Ahd دعا عهد
 Ziarat Jame'a Kabireh زیارت جامعه کبیره  Doas from Qur'an دعاهائی از قرآن كريم
 Doa Eftetah دعای افتتاح  
   

Add comment

Security code
Refresh